Οδηγίες ΒιβλιογραφίαςAPAHarvardASCEChicago
This is the "Μορφοποίηση κειμένου" page of the "Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών   Tags: διατριβή, μεταπτυχιακή, πτυχιακή  

Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Last Updated: May 16, 2017 URL: http://libguides.cut.ac.cy/etds Print Guide

Μορφοποίηση κειμένου Print Page
  Search: 
 
 

Γενικοί κανόνες σύνταξης κειμένου

Για σκοπούς ομοιομορφίας ο φοιτητής συνίσταται να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες σύνταξης του κειμένου της εργασίας ή της διατριβής. 

Αριθμοί εντός του κειμένου από το μηδέν έως και το δέκα καλό είναι να παρουσιάζονται ολογράφως. Συνίσταται η χρήση διαχωριστικού χιλιάδων με τη μορφή τελείας (1.000), ενώ σε αριθμούς με δεκαδικά ψηφία χρησιμοποιείται υποδιαστολή (6,54).

Η χρήση αρκτικόλεξων είναι αποδεκτή, εφόσον γίνεται πλήρης επεξήγηση στη σελίδα συντομογραφιών (βλέπε Υπόδειγμα).

Η εκτύπωση της εργασίας θα πρέπει να είναι διπλής όψης για λόγους ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και εξοικονόμησης χώρου κατά την αρχειοθέτηση/φύλαξη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από τον επιβλέποντα καθηγητή, παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του καθηγητή τους.

 

Γραμματοσειρά, μέγεθος, κλπ.

Χρησιμοποιείστε πεζά γράμματα, μαύρου χρώματος, γραμματοσειράς Times New Roman, μεγέθους 12 (στις υποσημειώσεις: 10). Οι υποσημειώσεις αναγράφονται στο τέλος κάθε σελίδας, με ενιαία αρίθμηση για όλη την εργασία. Έμφαση εντός του κειμένου δίνεται με τη χρήση πλάγιων χαρακτήρων (italics).

Η σελίδα είναι μεγέθους Α4 και τα περιθώρια της καθορίζονται να είναι πάνω κάτω και δεξιά αριστερά 2,5 cm και με επιπλέον περιθώριο βιβλιοδεσίας (gutter) 1 cm αριστερά. 

Το διάστημα μεταξύ των σειρών (διάστιχο) είναι 1,5 γραμμές. Το κείμενο έχει αριστερή στοίχιση

Για τις παραγράφους δεν χρησιμοποιείται εσοχή παρά μόνο διάστημα 6 μεταξύ των παραγράφων. 

ΧΡΗΣΙΜΟ: Για δική σας ευκολία, κατεβάστε το υπόδειγμα της Βιβλιοθήκης και χρησιμοποιείστε το για την εργασία σας.
 

Σελιδαρίθμηση

Όλες οι σελίδες φέρουν αρίθμηση στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας, εκτός του εξωφύλλου το οποίο δεν αριθμείται.

Η αρίθμηση της κενής σελίδας μετά το εξώφυλλο δεν αναγράφεται παρόλο που υπολογίζεται.

Οι εισαγωγικές σελίδες πριν από την Εισαγωγή φέρουν λατινική αρίθμηση (i, ii, iii, κλπ.). Η αραβική αρίθμηση (1, 2, 3, κλπ.) ξεκινά από την Εισαγωγή.

ΧΡΗΣΙΜΟ: Για δική σας ευκολία, κατεβάστε το υπόδειγμα της Βιβλιοθήκης και χρησιμοποιείστε το για την εργασία σας.
 

Πίνακες, εικόνες, διαγράμματα

Πίνακες

Οι πίνακες πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο απλοί. Παίρνουν αρίθμηση στο πάνω μέρος τους και τίτλο, ο οποίος ξεκινά με τη λέξη «Πίνακας».

Για τη λεζάντα πάνω από τον πίνακα χρησιμοποιήστε Caption, προκειμένου να μπορείτε αυτόματα στη συνέχεια να δημιουργήσετε κατάλογο πινάκων.

Διαγράμματα

Οι εικόνες, τα γραφήματα και τα διαγράμματα δηλώνονται όλα ως διαγράμματα.

Τα διαγράμματα παίρνουν αρίθμηση και τίτλο στο κάτω μέρος τους. Ο τίτλος τους εισάγεται με τη λέξη «Διάγραμμα» και ακολουθείται από την αρίθμηση των διαγραμμάτων που είναι αντίστοιχη των πινάκων.

Για τη λεζάντα κάτω από το διάγραμμα χρησιμοποιήστε Caption, προκειμένου να μπορείτε αυτόματα στη συνέχεια να δημιουργήσετε κατάλογο διαγραμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν χρησιμοποιείτε πίνακα ή διάγραμμα από κάποια άλλη πηγή αναφέρετε την αρχική πηγή στο κάτω μέρος του πίνακα ή του διαγράμματος.

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip