Μέθοδοι έρευνας
Οδηγίες ΒιβλιογραφίαςΕργαλείο δημιουργίας βιβλιογραφίας - Mendeley
This is the "Δομή κειμένου" page of the "Οδηγός για το πρότυπο APA" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Οδηγός για το πρότυπο APA   Tags: apa, διατριβή, πρότυπο βιβλιογραφίας, πτυχιακή  

Η πύλη περιλαμβάνει οδηγίες για τη μορφοποίηση του κειμένου και της βιβλιογραφίας με βάση το πρότυπο APA
Last Updated: Mar 4, 2016 URL: http://libguides.cut.ac.cy/apa_guide Print Guide

Δομή κειμένου Print Page
  Search: 
 
 

Ποια είναι τα είδη δημοσιεύσεων στο APA;

Υπάρχουν διαφορετικά είδη δημοσιεύσεων τα οποία καθορίζονται από το APA, όπως είναι η πειραματική μελέτη, η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η μελέτη περίπτωσης, κλπ.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Περιλαμβάνει ουσιαστικά τη σύνοψη των δημοσιεύσεων που υπάρχουν στην επιστημονική βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα ή ερευνητικό ερώτημα.

Σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση ο συγγραφέας ορίζει το πρόβλημα και παρουσιάζει προηγούμενα ευρήματα προκειμένου να ενημερώσει τον αναγνώστη για την κατάσταση της έρευνας. Αναγνωρίζει επίσης σχέσεις, αντιφάσεις, χάσματα στη βιβλιογραφία και προτείνει το επόμενο βήμα ή βήματα για την επίλυση του προβλήματος.  

Πειραματική μελέτη

Σε πολλές από τις κοινωνικές επιστήμες, μπορεί να σας ζητηθεί να σχεδιάσετε και να πραγματοποιήσετε τη δική σας πειραματική μελέτη.

Σε μια τέτοια μελέτη αναπτύσσεται το πρόβλημα και ο σκοπός για τον οποίο εξετάζεται. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί το πρόβλημα, καθώς επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, γίνεται μια σύνοψη και ερμηνεία των αποτελεσμάτων τα οποία οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη δημοσιεύσεων

Publication Manual of APA (6th ed., section 1, pp. 9–11)

 

Τί περιλαμβάνει ένα έγγραφο σύμφωνα με το APA;

Μια έρευνα  περιλαμβάνει συνήθως τις ακόλουθες ενότητες:

  • Τίτλος  
  • Περίληψη (150-250 λέξεις)
  • Εισαγωγή 
  • Μέθοδοι έρευνας 
  • Αποτελέσματα 
  • Συζήτηση αποτελεσμάτων 
  • Βιβλιογραφία
  • Παραρτήματα (εφόσον χρησιμοποιούνται στο κείμενο) 
  • Πίνακες ή/ και διαγράμματα (εφόσον χρησιμοποιούνται στο κείμενο) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από τον επιβλέποντα καθηγητή, παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του καθηγητή τους. 

 

Υποδείγματα κειμένων σύμφωνα με το APA

Συμβουλευτέιτε τα υποδείγματα που εμφανίζονται στους παρακάτω συνδέσμους προκειμένου να ετοιμάσετε το κείμενο σας σύμφωνα με το APA: 

 

Κεφάλαια & υποκεφάλαια

Σε αυτό το μέρος αναπτύσσεται η βασική επιχειρηματολογία και το θέμα με το οποίο διαπραγματεύεται η έρευνα. Το κυρίως μέρος χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια.

Κάθε κεφάλαιο εμφανίζεται σε νέα σελίδα, ενώ τα υποκεφάλαια ακολουθούν τη ροή του κειμένου. Στο κυρίως κείμενο εμφανίζεται η διαβάθμιση των υποκεφαλαίων μέχρι τον πέμπτο βαθμό, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα. 

APA Headings
Level   Format
  1    Centered, Boldface, Uppercase and Lowercase Headings
  2 Left-aligned, Boldface, Uppercase and Lowercase Heading
  3   Indented, boldface, lowercase heading with a period. Begin body text after the period. 
  4   Indented, boldface, italicized, lowercase heading with a period. Begin body text after the period. 
  5   Indented, italicized, lowercase heading with a period. Begin body text after the period. 

Πηγή: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/16/  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στο πρότυπο APA, η ενότητα "Εισαγωγή" δεν φέρει ποτέ τίτλο, ενώ τα κεφάλαια και υποκεφάλαια δεν δηλώνονται με γράμματα ή αριθμούς. Η διαβάθμιση των κεφαλαίων εξαρτάται από την έκταση και την οργάνωση της εργασίας. Ανεξαρτήτως του βαθμού διαβάθμισης, τα κεφάλαια αρχίζουν πάντοτε με το πρώτο επίπεδο (Level 1) και συνεχίζουν με το δεύτερο επίπεδο (Level 2), κλπ.   

Περισσότερες πληροφορίες 

Publication Manual of APA (6th ed., section 3.03, pp. 62–63)

 

Πίνακας περιεχομένων

Ο πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει υπό μορφή λίστας τη δομή του εγγράφου. 

Συνίσταται η αυτόματη δημιουργία περιεχομένων μέσω του επεξεργαστή κειμένου.

Εισαγωγή Πίνακα Περιεχομένων στη Microsoft Word 2010 

Insert => References => Table of Contents => Insert Table of Contents. Στο σημείο Show levels επιλέγετε 3, 4 ή 5, προκειμένου να υπάρχει διαβάθμιση των υποκεφαλαίων μέχρι τον πέμπτο βαθμό. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προκειμένου να είναι σωστά τα περιεχόμενα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χρησιμοποιηθεί headings για τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων, υποκεφαλαίων και ενοτήτων.

Συμβουλευτείτε τον προηγούμενο πίνακα με τα APA Headings (Κεφάλαια & Υποκεφάλαια). 

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip