Μέθοδοι έρευνας
Οδηγίες ΒιβλιογραφίαςΕργαλείο δημιουργίας βιβλιογραφίας - Mendeley
This is the "Μορφοποίηση κειμένου" page of the "Οδηγός για το πρότυπο APA" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Οδηγός για το πρότυπο APA   Tags: apa, διατριβή, πρότυπο βιβλιογραφίας, πτυχιακή  

Η πύλη περιλαμβάνει οδηγίες για τη μορφοποίηση του κειμένου και της βιβλιογραφίας με βάση το πρότυπο APA
Last Updated: Mar 4, 2016 URL: http://libguides.cut.ac.cy/apa_guide Print Guide

Μορφοποίηση κειμένου Print Page
  Search: 
 
 

Γενικοί κανόνες σύνταξης κειμένου

Για σκοπούς ομοιομορφίας ο ερευνητής συνίσταται να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες σύνταξης του κειμένου της εργασίας του. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Publication Manual of APA                                     (6th ed., section 4, pp. 87–124)

Συμβουλευτείτε επίσης τους παρακάτω συνδέσμους και διαβάστε περισσότερα για τους γενικούς κανόνες σύνταξης κειμένου:  

 

Γραμματοσειρά, περιθώρια σελίδας, διάστιχο, κλπ.

Το έγγραφο σας θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε διπλό διάστιχο (Line spasing 2,0) σε χαρτί τυποποιημένου μεγέθους Α4 με 2,54 εκατοστά περιθώρια σε όλες τις πλευρές. 

Χρησιμοποιήστε αριστερή στοίχιση του κειμένου (Left-align) και εσοχή 1,27 εκατοστών στην πρώτη γραμμή κάθε παραγράφου.

Προτιμήστε μια απλή γραμματοσειρά η οποία να είναι ευανάγνωστη. Το APA συνιστά τη χρήση γραμματοσειράς Times New Roman, μεγέθους 12 (pt). 

 

Συμβουλευτείτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:

 

Σελιδαρίθμηση

Η αρίθμηση όλων των σελίδων είναι με αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3, και ούτω καθεξής) στην επάνω δεξιά γωνία περίπου 2,54 εκατοστά από την κορυφή της σελίδας. Η σελίδα τίτλου θα πρέπει να αριθμείται με 1. 

Σε κάθε σελίδα, στην επάνω αριστερή γωνία στην ίδια γραμμή με τον αριθμό της σελίδας, τοποθετήστε "Running header". Το "Running header" αποτελεί ουσιαστικά μια σύντομη μορφή του τίτλου του εγγράφου. Η έκταση του δεν πρέπει να είναι περισσότερο από πενήντα χαρακτήρες και όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία. 

 

Συμβουλευτείτε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες: 

 

Πίνακες και Διαγράμματα

Η χρήση πινάκων και διαγραμμάτων στο κείμενο γίνεται με σκοπό να βοηθήσει τους αναγνώστες της έρευνας να κατανοήσουν τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή.

Τα περισσότερα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου επιτρέπουν τη δημιουργία πινάκων και διαγραμμάτων αλλά και την ενσωμάτωση εικόνων.

Οι πίνακες φέρουν στο πάνω μέρος τους αρίθμηση και τίτλο. Η αρίθμηση είναι της μορφής 1, 2 κλπ. (π.χ. Πίνακας 1: Αγορές προϊόντων μέσω του Διαδικτύου). Σε περίπτωση που ο πίνακας δεν αφορά σε δεδομένα τα οποία προέκυψαν από προσωπική έρευνα του ίδιου του φοιτητή, τότε θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή στο κάτω μέρος του πίνακα. 

Διαβάστε 8 χρήσιμες συμβουλές για την ορθή χρήση των πινάκων

Οι εικόνεςγραφήματα και άλλα διαγράμματα αναφέρονται ως "Διαγράμματα" στο κάτω μέρος τους με αρίθμηση και τίτλο. Η αρίθμηση είναι της μορφής 1, 2 κλπ. (π.χ. Διάγραμμα 2: Προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζουν οι Κύπριοι από το Διαδίκτυο). Σε περίπτωση που η εικόνα δεν αφορά σε δεδομένα τα οποία προέκυψαν από προσωπική έρευνα του ίδιου του ερευνητή, τότε θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή στο κάτω μέρος του γραφήματος. 

Τί πρέπει να προσέξετε;

Αναγκαιότητα. Οι πίνακες και τα διαγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά με σκοπό να παρουσιάσουν μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών στον αναγνώστη. Ωστόσο οπτικά θα πρέπει να διευκολύνουν την επικοινωνία και να μην καταλαμβάνουν πολύ έκταση (χώρο) στο κείμενο. Μερικές φορές είναι προτιμότερο τα στατιστικά στοιχεία να παρουσιάζονται  στο κείμενο, παρά σε έναν πίνακα.

Συσχέτιση των πινάκων ή διαγραμμάτων με το κείμενο. Επειδή οι πίνακες και τα διαγράμματα συμπληρώνουν το κείμενο, αναφερθείτε σε όλους τους πίνακες και τα διαγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο και εξηγήστε στον αναγνώστη τί θα πρέπει να προσέξει κατά τη χρήση του πίνακα ή του διαγράμματος. Εστιάστε μόνο στα σημαντικά σημεία από τα οποία ο αναγνώστης θα αντλήσει πληροφορίες, και αφήστε τις λεπτομέρειες να τις εξετάσει ο ίδιος. 

Τεκμηρίωση. Εάν χρησιμοποιήσετε πίνακες, διαγράμματα, ή/και δεδομένα από άλλες πηγές, φροντίστε να συγκεντρώσετε όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να τεκμηριώσετε σωστά τις πηγές σας. 

Ακεραιότητα και λειτουργικότητα. Κάθε πίνακας ή διάγραμμα θα πρέπει να είναι κατανοητά από μόνα τους χωρίς αναφορά στο κείμενο, οπότε φροντίστε να περιλαμβάνουν μια επεξήγηση για κάθε συντομογραφία που χρησιμοποιήθηκε (εκτός από τα συνήθη σύμβολα και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στη στατιστική). 

Οργάνωση, συνέπεια και συνοχή. Αριθμείστε όλους τους πίνακες διαδοχικά με τη σειρά που αναφέρονται στο κείμενο (Πίνακας 1, Πίνακας 2, κλπ.), παρομοίως και τα διαγράμματα (Διάγραμμα 1, Διάγραμμα 2, κλπ.). Οι συντομογραφίες, η ορολογία και άλλα δεδομένα που εμφανίζονται σε πίνακες και διαγράμματα θα πρέπει να αναφέρονται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την έκταση του κειμένου. Μην επαναλαμβάνετε τα ίδια δεδομένα σε διαφορετικούς πίνακες.

Δείτε περισσότερα για το πώς πρέπει να εμφανίζονται οι Πίνακες

Δείτε περισσότερα για το πώς πρέπει να εμφανίζονται τα Διαγράμματα 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Publication Manual of APA (6th ed., section 5, pp. 125–167)

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip