Μέθοδοι έρευνας
Οδηγίες ΒιβλιογραφίαςΕργαλείο δημιουργίας βιβλιογραφίας - Mendeley
This is the "Μέθοδοι έρευνας" page of the "Οδηγός για το πρότυπο APA" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Οδηγός για το πρότυπο APA   Tags: apa, διατριβή, πρότυπο βιβλιογραφίας, πτυχιακή  

Η πύλη περιλαμβάνει οδηγίες για τη μορφοποίηση του κειμένου και της βιβλιογραφίας με βάση το πρότυπο APA
Last Updated: Mar 4, 2016 URL: http://libguides.cut.ac.cy/apa_guide Print Guide

Μέθοδοι έρευνας Print Page
  Search: 
 
 

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην έρευνα

Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον τρόπο που διεξήχθηκε η μελέτη σας, συμπεριλαμβανομένων των εννοιολογικών και επιστημονικών ορισμών των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη.

Τα διαφορετικά είδη μελετών βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογίες. Για το λόγο αυτό, μια πλήρης περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν επιτρέπουν στον αναγνώστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα των μεθόδων σας, όπως επίσης την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων σας.

Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων. Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων είναι πολύ σημαντικά  για την κατανόηση της φύσης του δείγματος και για το βαθμό γενίκευσης των αποτελεσμάτων.  

Σε αυτό το κομμάτι γίνεται επαρκής περιγραφή του δείγματος. Δώστε με λεπτομέρεια τα σημαντικότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως ηλικία, φύλο, επίπεδο μόρφωσης, κλπ. Περιγράψτε τις ομάδες συμμετεχόντων όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται, δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να επηρεάζουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

 Διαδικασίες δειγματοληψίας. Περιγράψτε τις διαδικασίες επιλογής των συμμετεχόντων, περιλαμβάνοντας α) τη μέθοδο δειγματοληψίας, β) το ποσοστό του δείγματος που συμμετείχε κατά προσέγγιση, και γ) τον αριθμό των συμμετεχόντων που επιλέχθηκαν για το δείγμα. Περιγράψτε επίσης τις ρυθμίσεις και το περιβάλλον στο οποίο συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα, καθώς επίσης τις όποιες συμφωνίες έγιναν με τους συμμετέχοντες (π.χ. έντυπο συγκατάθεσης χρηστών), τα πρότυπα ηθικής που τηρήθηκαν, κλπ. 

 Μέγεθος, ισχύ και ακρίβεια δείγματος. Δώστε το επιθυμητό μέγεθος του δείγματος και τον αριθμό των ατόμων που προορίζεται να είναι σε κάθε περίπτωση. Αναφερθείτε εάν το δείγμα διαφέρει από τον πληθυσμό-στόχο, καθώς επίσης και στον τρόπο που επιλέγηκε το μέγεθος του δείγματος (π.χ. ανάλυση της ισχύς ή της ακρίβειας).

Μετρήσεις και μεταβλητές. Δώστε πληροφορίες οι οποίες παρέχουν ορισμούς για όλες τις πρωτογενείς και δευτερογενείς μετρήσεις και μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στην αναφορά. Περιγράψτε τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κλπ.) και την ενίσχυση της ποιότητας των μετρήσεων (π.χ. την εκπαίδευση και αξιοπιστία του αξιολογητή ή τη χρήση πολλαπλών παρατηρήσεων).

Σχεδιασμός έρευνας. Καθορίστε το σχεδιασμό της έρευνας. Μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι: Οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε ελεγχόμενο (πειραματικό) περιβάλλον (π.χ. σε εργαστήρι) ή παρατηρήθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον (π.χ. στην τάξη); Δώστε λεπτομέρειες για κάθε περίπτωση. Επιπλέον, αναφερθείτε στον τρόπο που χειριστήκατε τις ομάδες ελέγχου εφόσον χρησιμοποιήθηκαν. 

Περισσότερες πληροφορίες

Publication Manual of APA (6th ed., section 2.06, pp. 29–32)

Ο Βιβλιοθηκονόμος σου

Profile Image
Αθηνά Ευαγόρου
Contact Info
Κιτίου Κυπριανού 38, 3041 Λεμεσός
Κτήριο Paradise, 1ος όροφος, γραφείο 213
τηλ: +357-25002405
athinoula.evagorou@cut.ac.cy
Send Email

Subject Guide

Profile Image
Αθανασία Παναγιώτου
 

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip