Οδηγίες ΒιβλιογραφίαςAPAHarvardASCEChicago
This is the "Εισαγωγή" page of the "Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών και διατριβών   Tags: διατριβή, μεταπτυχιακή, πτυχιακή  

Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη μορφοποίηση και τη δομή των πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
Last Updated: May 16, 2017 URL: http://libguides.cut.ac.cy/etds Print Guide

Εισαγωγή Print Page
  Search: 
 
 
 

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών

 

Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών & διατριβών

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί για τους περισσότερους φοιτητές το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Οι φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και παράλληλα να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν για την εκπόνηση της πτυχιακής/διατριβής τους.

Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας καθορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή μετά από συζήτηση µε τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Κάθε μελέτη πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα, ακρίβεια, σαφήνεια, να είναι σωστά δομημένη, να έχει στοιχεία πρωτοτυπίας και να είναι τεκμηριωμένη.

Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου έχει συντάξει Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας ο οποίος ορίζει το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο φοιτητής. Ο οδηγός έχει ως στόχο να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και περιλαμβάνει τους γενικά παραδεκτούς κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής μελέτης. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκπονείται και τις οδηγίες του εκάστοτε επιβλέποντα ή τμήματος.

 

© Copyright 2015 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Description

Loading  Loading...

Tip